Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

1. Zadání inzerátu

a) CHEMagazín přijímá inzeráty na základě objednávky nebo smlouvy a dodaných podkladů.
b) Za včasné dodání bezchybných textů a podkladů inzerátu pro tisk je odpovědný zadavatel.
c) Zadavatel je odpovědný za obsah a právní přípustnost textových a obrazových podkladů pro inzerci.
d) CHEMagazín neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.

2. Vracení podkladů a korektura nátisku

a) Podklady pro tisk se zadavatelům inzerce vracejí jen na vyžádání.
b) Obtahy inzerátu budou zaslány zadavateli k autorizaci a přípomínkám. Pokud není dohodnuto jinak, jsou náklady kryty CHEMagazínem. Pokud zadavatel neoznámí písemný nesouhlas s redakční úpravou inzerátu, předpokládá se, že souhlasí.
c) CHEMagazín zaručí pro dodaný titul běžnou jakost tisku v rámci možností, které poskytuje podklad pro tisk a použitá technologie.

3. Umístění inzerátu

a) Pokud není sjednán přesný termín zveřejnění, umístí CHEMagazín inzerát v nejbližším možném termínu.
b) CHEMagazín si vyhrazuje právo upravit rozměr inzerátu z důvodu sestavení inzertní nebo redakční strany. Pokud je v objednávce dohodnuta maximální cena, nebude tato překročena. Možnost úpravy rozměru se netýká hotových grafických podkladů, které odpovídají rozměrům tiskových stran a rozměrům předepsaným v ceníku.
c) Pokud zadavatel předá graficky nezpracovaný inzerát, CHEMagazín jej zpracuje v rozměru běžné grafické a textové úpravy.
d) Inzerát je umístěn podle daných podmínek a možností sazby časopisu na základě rozhodnutí CHEMagazínu, pokud jeho přesné umístění není součástí objednávky. V případě požadavku na umístění je celková fakturovaná cena inzerátu zvýšena podle příplatku uvedeného v ceníku.

4. Právo odmítnout inzerát

a) CHEMagazín si vyhrazuje právo odmítnout zakázku z důvodu obsahu, původu nebo technické normy, jestliže jsou v rozporu se zákony, úředními předpisy, dobrými mravy a zvyklostmi nebo jestliže poškozují dobré jméno CHEMagazínu.
b) CHEMagazín si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z důvodu nevyhovujících podkladů pro přípravu a provedení tisku. Toto ustanovení se týká zejména nevyhovujících obrázků, fotografií a nečitelného textu.

5. Neplnění zakázky

a) Pokud se neplní celá zakázka pro okolnosti, za které nenese odpovědnost CHEMagazín, musí zadavatel nahradit CHEMagazínu rozdíl mezi dohodnutou cenou a cenou skutečného odběru s odpovídající slevou.

6. Úhrada inzerátu

a) Cena za inzerát se fakturuje do 5 dnů po zveřejnění inzerátu. Faktura se zasílá zadavateli spolu s jedním kontrolním výtiskem. Faktura je splatná do 14 dnů po doručení, není-li dohodnuto jinak. Množství kontrolních výtisků je možno zvýšit dle vzájemné dohody.
b) Neuvede-li zadavatel přesný rozměr inzerátu a ponechá rozhodnutí na CHEMagazínu, je podkladem pro zúčtování dle druhu inzerátu
skutečný tiskový rozměr.
c) Existují-li odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zákazníka, je CHEMagazín oprávněn požadovat úhradu předem nebo zálohu.
c) V případě, že je zákazník v prodlení s platbou faktury, je povinen uhradit CHEMagazínu majetkovou sankci v dohodnuté výši. Není-li v konkrétním případě dohodnuta jinak, činí 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
d) Pokud pohledávky nebudou zaplaceny ve stanovené době, odpadá nárok na veškeré poskytnuté slevy. Zadavatel je pak povinen uhradit plnou cenu zakázky.
e) Při zadání opakovaného inzerátu se slevou se platba provádí za každý zveřejněný inzerát zvlášť. Nebude-li inzerát uhrazen ve stanovené době, vyhrazuje si CHEMagazín právo nezveřejnit další opakování inzerátu. Odpadá tím také nárok na slevu dle případu uvedeném v bodě 6. d.

7. Storno zakázky

a) Stornovací poplatky:
- do 7 dnů před uzávěrkou . . . 30%
- méně jak 7 dní před uzávěrkou . . . 50%
 - po uzávěrce . . . 100%
b) Uzávěrky jednotlivých čísel jsou uveřejňovány v obsahové stránce CHEMagazínu na dvě následující čísla dopředu. Datumy dalších uzávěrek je možno získat u vydavatele.

8. Reklamace - náhradní plnění

a) Pokud se projeví v průběhu tisku nedostatky v podkladech pro tisk, které při přijímání zakázky nejsou okamžitě viditelné, pak zadavatel nemá nárok na slevu nebo na náhradní inzerát.
b) Po odsouhlasení autorizace inzerátu je jeho reklamace možná pouze v případě, že se vytištěný inzerát ve své grafické nebo textové úpravě neshoduje s autorizovaným obtahem (viz. bod 2.b.).
c) Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen, pokud se nejedná o případ uvedený v bodě 7. a, b.
d) Reklamovat inzerci je možno nejdéle do 30 dnů po zveřejnění inzerátu.

Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást ceníku a od jejich ustanovení je možno se odchýlit pouze na základě písemné dohody.

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft